JYJジュンス 日本アニメーション『打上花火』公開

JYJジュンス 日本アニメーション『打上花火』公開
JYJジュンス(XIA)、日本アニメーションOSTカバー曲『打上花火』を公開。